El-Roi - Afrikaans

Studies

Gedigte

God

Israel

Profesiee

Satan

Varke in ons Voorhuis

Varke in ons Voorhuis

Demone kan menslike liggame beset en daar inwoon. Dit is hulle doel om dit te doen. Deur in 'n persoon te vaar het hulle groter mag om 'n persoon te kontroleer as wat hulle dit van buite die liggaam sou doen. Sien Mark 9:17; Luk 4:33; Mark 1:23; Mark 5:2; Matt 4:24.

Die woord "BESETE" is vertaal uit die Griekse woord Daimonizomai. Baie Griekse kenners meen egter dat dit nie 'n akkurate beskrywing is nie en dat die vertaling eindelik behoort te gelees het, Om duiwels te he en nie beset te wees nie.

Baie misverstande heers rondom die begrip "Besete". Die woord stel totale eienaarskap van Satan voor. 'n Kind van God kan nooit 'n duiwelbesetene wees nie aangesien hy nie 'n besitting van die duiwel kan word terwyl hy aan God behoort nie. 1 Pet. 1:18,19.

Die gelowige moet altyd inwonende geeste beskou as onnodige en onwelkome oortreders. 'n Oortreder is iemand wat onwettig die gebied van 'n ander betree. Die oortrede kan aangaan met hulle onwettige aktiwiteite totdat hulle gekonfronteer word en gedaag word op die basis van wettige regte. Jesus het die gelowige gekoop met Sy eie Boed en het die eienaar geword van ons lewe. Die duiwel het geen wettige reg op die Christen se lewe nie en hy kan onder geen omstandighede bly indien die gelowige ernstig begeer dat hy moet gaan nie. Demone beskou die liggaam waar hulle teenwoordig is as hulle woning. Mat. 12:43. Dis is nie vreemd dat 'n demoon deur 'n persoon kan praat wat losgemaak word nie.

Vyf en twintig keer in dei NT word na gemone gewys as onrein geeste. Die woord onrein is dieselfde woord wat gebruil was om die Israeliet te belet om sekere voedselsoorte te eet. Hand. 10:11-14. Die vark was een van hierdie skepsels. Die Nuwe Testament lig hierdie verbod deur te wys dat hierdie verbod 'n ggestetipe was.

Net soos Israel nie naby 'n vark mag gekom het nie so moet die gelowige hom onttrek van duiwelsgeeste. Wat sou u doen as 'n trop varke hulle in u voorhuis sou kom tuismaak. Sal u hulle innooi, hulle laat tuisvoel, kos aanbied of geen aandag aan hulle gee nie terwyl hulle u sitkamer omdolwe en maar net hoop dat hulle spoedig weel sal vertrek. Nooit, u sal hulle verjaag sonder om takties te wees. Dit moet ook u houding wees wanneer duiwel u tempel wil binnedring. So gou as wat u agter kom moet hulle uitgedryf word.

Al vier die Evangelies noem geleenthede waar Jesus die tempel skoon gemaak het. Wanneer dit by tempelontheiliging kom, het Jesus nie mooi toesprake gehou nie, maar sonder enige mooi woorde die tempel skoongemaak. Hoe onredelik dit ook mag klink is daar baie gelowiges wat nie bereik is om van hulle duiwels ontslae te raak nie. Hulle voel te vernederd om te erken dat daar 'n nood is vir vrymaking.

Ander wandel weer in ooreenstemming met bose geeste solank as hulle nie wil verander nie. Nie alle gelowiges wil heilig lewe nie. Net soos mense wat met varke vriende maak. Nie alle gelowiges besef dit nie maar selfs die verlore seun het die varke moes skei om terug te keer na sy vader se huis.

Ons soek nie maniere om dit draagliker te maak om met duiwels saam te leef nie, ons wil ontslae raak van demone. Ons soek geen varke in ons sitkamer nie.

ONS GEESTELIKE VYANDE

Demone is ons geestelike vyande en dit is elke Christen se plig om direk met hulle te deel in 'n geestelike oorlog. Ef 6:10 en 12; 2 Kor 10:3 en 4.

Die Skrif praat van worstelstryd, stoeigeveg, nabygeveg, persoonlike kontak geveg teen bose geeste van die duisternis. Baie van ons will kanonne gebruik om die vyand van ver af te bombardeer, maar dit is nie moontlik nie. Die geveg is 'n tweegeveg persoonlik en baie naby. Die vyand 'n geestelike vyand. Die wapens geestelik.

Om te stoei meen om druk taktieke toe te pas. Satan pas druk op ons lewens toe op areas waar dit seer maak. Emosies, besluitneming en ons vleeslike liggaam. Wanneer die gelowige nie voldoende bewus is dat 'n demoon teenwoordig is nie, dan mag dit wees dat so 'n persoon hom sal wend na kalmeerpille, slaappille, tot 'n psigiater se bank. Maar die oplossing vir geestelike druk is geestelike oorlog. Die Bybel wys ons hoe die gelowige geestelike druk op demone kan uitoefen en hulle kan oorwin. Ons moet ons vleeslike wapens weggooi en ons ggestelike wapens opneem. Die gelowige moet sy wapens ken en dit gebruik. Ef. 6 gee ons 'n uiteensetting van ons vyand.

1. Owerhede (grieks archas), leiers, regeerders en landdroste. Met ander woorde, 'n reeks van hoogaangeskrewe besluitnemende demone. Die koninkryk van duisternis is dus hoogs georganiseerde. Sien Daniel.

2. Magte (grieks exausias) Die woord dui op uitvoerende kragte. Dit vertel van demone wat oor verskeie gebiede geplaas is en outoriteit ontvang het om uitvoering te gee aan die wette van die owderhede. Maar die gelowige soldaat moet nie verontrus word met hierdie gedagte dat daar mag gegee word aan demone wat teen hom te staan hom nie. Want 'n gelowige het selfs groter mag in Jesus Naam. Mag oor al die krag van die vyand. Mark 16:17; Luk 9:1; Luk 10:17:19

3. Wereldheersers van Duisternis van hierdie eeu. Wereldheersers (Grieks kasmokratasas). Die woord kan ook vertaal en begrup word as god van die wereld, prinse van die eeu. 2 Kor 4:4 God van die wereld. Adam het heerskappy oorgegee aan Satan toe hy teen Lucifer die stoeigeveg verloor het. Jesus het nooi Satan se voorstel dat hy aan Jesus al die koninkryke van die wereld kan gee ontken nie. Mat 4:9. Maar Jesus het al sy krag van Lucifer ontneem en aan die mens gegee om te oorwin. Satan het sy wapenuitrusting verloor. Jesus self het dit in Luk 11:20-22 verklaar. Jesus se die sterkman se wapenuitrusting is van hom ontneem. Die vyand is dus heeltemal weerloos sonder iets om hom mee te verdedig. Hoe meer gelowiges in die stryd betrokke raak, hoe meer sal die vyand verloor.

4. Bose Magte in die lug. Spiritual Wickednes in High Places. Die sleutel in die gedeelte is Bose. Die woord beskryf die karakter van die duiwel. Hierdie bose magte het net een doel en dit is om mense in hulle bose werke gevange te neem. Jesus openbaar hulle doel in Joh 10:10. Die dief kom net om te steel. Hierdie gedeeltes in Efesiers gee vir ons 'n beskrywing van die organisasie van boosheid waarmee ons te doen kry. Hoogs georganiseerd om sy doel te bereik. Demone is in opdrag van die duiwel bedeel met outoriteit van satan besig om te probeer kontrak te bekom oor die hele aarde. Daar is vir ons geen voordeel in om die vyand se metodes en magte te irgoreer nie. Wanneer ons neutraal staan laat ons die vyand toe om sy werk ongehinderd en sonder uitdaging voort te sit. Om onaktief toe te kyk is so goed om goedkeuring te gee aan die dade van terreur deur Satan teen ons geliefdes en familie. Vandag is Satan besig om sy krag deur spiritusme (duiwelaanbidding) valse leerstellings ens. aan die mens te demonstreer.

Die Kerk word dus geforseer om sy eie kragbronne te herontdek. Meer en meer mense sal moet leer om die krag van God te gebruik om ander mee los te koop. God is nou besig om vir Hom 'n weermag op te rig met geestelike wapens. Die resultate beindruk. Duisende mense is besig om los te kom van die bose magte.

Sewe maniere om die nodigheid van verlossing vas te stel in jou eie lewe.

Die teenwoordigheid en aard van bose geeste kan geken word deur twee metodes :

1. Onderskeiding van geeste. Een van die nege gawes van die Heilige Gees.

2. Blote waarneming van 'n persoon se aksies wat op duiwelinwoning dui. Sommige simptome van inwonende geeste is soos volg :

EMOSIONELE PROBLEME

Steurnis in die emosies wat aanhoudend opduik. Die mees algemene steurnis is bv. verwerping, haat, humeur, vrees, selfbejammering, jaloersheid, depressie, bekommernis, afstootlikheid, minderwaardigheid en onsekerheid.

GEESTELIKE PROBLEME

Steurnis in die brein of gedagte lewe soos bv. liggaamlike pyn, vertraging in reaksies, totale vertraging, besluiteloos, kompromie, verward, onsekerheid, onrasioneel en verlies aan geheue.

SPRAAK PROBLEME

Uitbarstings of onbeheerste tong soos bv. lieg, vloek, Godlastering, kritiek, spotery, skinder en kwaadsteek.

SEKSUELE PROBLEME

Aanhoudende onrein gedagtes en handeling aangaande seks. Dit sluit in fantasiee seks, aanranding, self mastrubasie, luste, homoseksualisme, voor huwelikse seks, owerspel, self stimulasie, hoerery.

VERSLAWING

Die mees algemene verslawing is : Nikotien, alkohol, verdowingsmiddels, medisyne, kafiene en voedsel.

FISIESE KRANKHEDE

Baie van die liggaamlike siektes was as gevolg van demoniese teenwoordigheid. Luk 13:11. Wanneer die demoon uitgedryf is, is dit somtyds nodig om te bid vir genesing afhangende van die skade wat gedoen is. Daar is dus 'n noue verband tussen verlossing en genesing.

KERKLIKE OF LEERSTELLINGSFOUTE

Betrokkenheid by enige valse leerstelling hoegenaam kan die deur oopmaak vir demone en literatuur wat valse oorsprong het is bekend daarvoor dat dit duiwels na huise toe aanlok.

1. Valse gelowe, filosowe en yoga, karate kan nie geskei word van hiedense aanbidding nie.

2. Christelike leerstellings soos Mormone, Jehovah Getuies, Christian Science, Britse Israelisme, Israeliete, ens. Die meeste van die gelowe ontken die noodsaaklikheid van die Blod van Jesus vir redding.

3. Spiritisme, towery, heksery, handpalmlesery, handskrifontleding, fortuinvertellery, hipnose, sterre voorspel. Enige medote om bonatuurlike kennis en wysheid, leiding en krag te bekom sonder God is verbied. Deut. 18:9-15.

4. Enige leerstelling in lyn met 1 Tim. 4:1 moet vewerp word.

SEWE STAPPE VIR VRYMAKING

1. EERLIKHEID. 'n Persoon moet absoluut eerlike met homself en met God wees as hy God se seen en verlossing wil ervaar. Gebrek aan eerlikheid hou sekere areas in on slewe in duisternis gehul. Demone soek sulke donker plekke. Enige sonde wat nie belei is en laat staan is nie gee demone wettige reg om so 'n plek in besit te neem en daar te bly. Vra God om jouself te sien soos Hy jou sien en om lig te bring op enige iets wat nie van Hom is nie. Lees Psalm 32:5 en Psalm 139:23-24.

2. SELFVERLOENING. Dit bring mee dat ons sal besef ons is afhanklike van God vir Sy voorsiening en verlossing. Nederigheid is die antwoord. Jak 4:6-7. Openbare sonde beleidenis aan die persoon wat jou gaan bedien met verlossing. Jak 5:16

3. BEKEER. Bekering is 'n desperate wegdraai van sonde en Satan. Om alle euwels te haar en emt God saam te loop. Saam te stem om met God te wandel. Amos 3:3. Kan twee mense saamloop as hulle nie ooreen gekom het nie. Lees ook Es 20:43. Verlossing meot nie net gebruik word selgs om verligting van probleme te kry nie, maar dit moet gebruik wrod om meer soos Jesus te word in gehoorsaamheid aan God. Bekering verlang openbare beleidenis van sonde, dit ontneem die vyand van enige wettige aandeel in ons lewe.

4. VERNUWING. Vernuwing is om te breek met sonde en openlik stand in te neem teen die vyand. Mat. 3:78. Om vrug te dra wat by bekering pas. Hand. 19:18-19. 'n Skoon breek te maak teen Satan en al sy werke.

5. VERGIFNIS. Vrye vergifnis is beskikbaar aan almal wat hulle sonde bely. 1 John 1:9. Maar soos Hy vergewe verwag God ook ons moet ook vergewe. Mat 6:14-15. Bereidwilligheid om absoluut te vergewe is noodsaaklik vir algehele verlossing van die bose. Mat 18:21-35. 'n Kandidaat sal nooit verlossing kry indien hy nie God se voorwaardes handhaaf nie.

6. GEBED. Vra God om jou vry te maak in die Naam van Jesus. Wie die Naam van die Here aanroep sal gered word. Joel 2:32

7. STRYD OORLOG. Ef 6:10-12. Gebed en stryd is twee aparte aktiwiteite. Gebed is tot God. Stryd of oorlog is teen die vyand. Gebruik die wapens van onderwerping aan God, die Bloed van Jesus en die Woord van God as jou getuienis. Jak. 4:7. Openb 2:11 en Ef 6:17. Identifiseer die geeste. Spreek hulle direk by die naam in 'n gebiedende stem en in geloof beveel hulle om te gaan in die Naam van Jesus. Gaan die geveg in geditermineerd en in oorwinning. Christus kan nie faal nie. Hy is die verlosser. Mark 16:17, Luk 16:19, Psalm 18:2.

SEWE STAPPE OM VERLOSSING TE BEHOU

Stap 1 : Trek die volle wapenrusting van God aan. Daar is sewe dele in die wapenrusting :

Omgord met waarde
Borswapen van geregtigheid
Skoene van bereidwilligheid
Skild van die geloof
Helm van verlossing
Swaard van die Gees
Bid in die Gees

Stap 2 : Bely positief.

Negatiewe beliedenis is karaktertrekke van demoniese invloed. Positiewe beleidenis is Geloofsuitdrukking. Belei wat Gods Woord se. Enige ander beleidenis sal die deur oopmaak vir demone. Mark 11:23

Stap 3 : Bly in die Skrif.

Jesus het Satansversoeking weerstaan deur die skrif te gebruik. Die Woord is 'n spieel van die siel. Jak 1:22-25. Lamp vir die voet Psalm 119:105. Dit is 'n reinigingsmiddel Ef 5:22-26. Dit is 'n tweesnyudende Swaard Heb 4:12. Dit is voedsel vir die Gees 1 Pet 2:2 Mar 4:4. Geen persoon kan verlossing behou sonder die Woord van God nie. Hierdie is 'n lewensfeit. Psalm 1:3.

Stap 4 : Kruisig die vlees.

Luk 9:23 : Neem jou kruis daagliks en volg Jesus. Breek met die gewoontes en staan teen die bose magte op. As vleeslike eetlus, begeertes, luste nie na die kruis geneem word nie sal demone wat uitgegaan het terugkeer. Gal 5:19-24.

Stap 5 : Ontwikkel 'n Lewe van aanhoudende lof en gebed. 

Lofprysinge maak die vyand stil. Lofprysing is nie 'n houding van die hart nie dit is ons betuiging van dank, aanbidding, beminning en blydskap deur te sing, skreeu, dans, spring, hande te klap, bespeling van musiek ens. Bid in die Gees sowel as in die verstand. 1 Tes 5:17, 1 Kor 14:14.

Stap 6 : Handhaaf 'n lewe van saamaanbidding en geestelike bediening. 

As 'n skaap van die kudde wegdryf dan is hy in gevaar. Vind en vervul u funksie in die liggaam van Christus. Begeer geestelike gawes en laat hulle in werking kom in die liggaam van Christus. 1 Kor 12:7-14. Hou jouself onder outoriteit.

Stap 7 : Totale oorgawe aan Christus.

Laat elke gedagte op elke gebied aan Christus onderdanig wees. Demone is vyande van die vrug van die gees. Geloof en vertroue is God se grootste wapens teen Satan se leuens. Ef. 6:16. Wandel in verlossing. Moenie met minder tevrede wees nie. Rom 5:10.

VUL DIE HUIS : Mat 12:43-45

Wanneer die huis leeg geword het deur demone wat die plek verlaat het moet dit onmiddelik weer gevul word. Mat 12:43-45. Gevul met wat? Gevul met Jesus, reinheid en krag. Hierdie twee woorde som Jesus se persoon op. Ons reinheid kom deur in die Gees te wandel en die vrug van die Gees te dra. Krag kom deur die doping in die Heilige Gees. Vul die huis met die Heilige Gees en met krag. Bestudeer die vrug van die Gees. Gal 5:22 en kyk watter is by u aanwesig.

 

TOORN

WRAAK

Bitterheid
Afstootlikheid
Onvergewensgesindheid
Oproerig
Humeurig
Moord

Rebelleer
Eie wil
Ongehoorsaam
Hardnekkigheid
Weiering om te onderwerp

TWEEDRAG

KONTROLE

Twissiek
Kibbel
Argumenteer
Veg
Stry

Besitlikheid
Dominerend
Hekserig

WRAAKNEMING

BESKULDIGING

Vergelding
Vermaak
Haat
Seermaak
Sadisme
Mishandeling

Oordeel
Kritiseer
Foutvinding

VERWERPING

ONSEKERHEID

Vrees vir verwerping
Selfverwerping

Minderwaardigheid
Selfbejammering
Eensaamheid
Bedees
Skaam
Onbevoegdheid
Ontoereikenheid

JALOERSHEID

ONTTREKKING

Afguns
Afterdog
Wantroue
Selfsug

Pruil
Dagdromery
Fantasie
Voor te gee
Onrealisties

ONTVLUGTING

BEKOMMERNIS

Traak my nie agtig
Ongevoelig
Passief
Slaaploosheid
Alkohol
Dwelms

Besorg
Angsbevange
Vrees
Verskrikking

PASSIWITEIT

SWAARMOEDIGHEID

Halfhartigheid
Traak my nie agtig
Lusteloosheid
Tamheid

Swartgalligheid
Bedruk
Verafsku

DEPRESSIE

SENUAGTIGHEID

Wanhoop
Negatiwiteit
Ontmoedig
Verslae
Selfverwerping
Hopeloosheid
Selfmoord
Dood
Slaaploosheid
Morbied

Spanning
Hoofpyne
Opgewondenheid
Senu Aanwendsels
Rusteloosheid
Slaaploosheid
Dwalende

SENSITIWITEIT

VERVOLGING

Selfbewustheid
Mensevrees
Vrees vir afsku

Onregverdigheid
Vrees vir oordeling
Vrees vir beskuldiging
Vrees vir teregwysing
Dunvellig

VERSTANDELIK (geestes versteurd)

SKISOFREEN (2 persoonlikhede)

Malligheid
Van jou kop af
Manie agtig
Vertraag
Seniel
Gesplete persoonlikheid
Algehele vrees vir sekere goed (hoogte, engte)
Drogbeelde

Daar word aan hierdie gedeelte gewerk.

VREES VIR SEKERE GOED

VERWARD

Jaloersheid
Beny
Agterdog
Wantroue
Vervolging
Vrese
Konfrontasie

Frustrasie
Vergeetagtigheid

WANTROUE

BESLUITELOOSHEID

Ongeloof
Skeptisisme

Selfveroordeling
Kompromie
Verwardheid
Vergeetagtigheid
Traak my nie agtigheid

SELFMISLEIDING

VERSTANDBINDING

Selfbedrog
Selftrots
Selfverleiding

Verward
Vrees vir mense
Vrees vir mislukking
Vreemde geeste
Spiritisme

VERSTANDAFGODERY

VREES ALLE SOORTE

Intellektueel
Rasionalisasie
Trots
Eggo

Vrees vir waarheid omtrent jouself
Histerie

VREES VIR OUTORITEIT

TROTS

Lieg
Bedrieg

Eggo
Skyn
Selfregverdiging
Belangrikheid
Arrogansie
Hoogmoed

AFEKTASIE

INHALLIG

Toneelspel
Voorgee
Bedrieglik

Steel
Kleptomania
Materialis
Onvergenoegdheid
Gulsig

PERFEKSIONISTIES

KOMPETISIE

Trots
Skyn
Eggo
Frustrasie
Kritisisme
Toorn
Kortgebondenheid

Dryf
Argument
Trots
Eggo

ONGEDULDIGHEID

VALSE LAS

Verontrus
Frustrasie
Onverdraagsaamheid
Afstootlikheid
Kritisisme

Valse verantwoordelikheid
Valse meegevoel

DROEFHEID

VERMOEIENIS

Hartseer
Smart
Gebrokenheid
Huil
Swaarmoedigheid
Wreed

Moegheid
Afmatting
Luiheid

SWAKHEID

DOOD

Die mag enige kwaal insluit

 

ERFENIS

HIPERAKTIWITEIT

Liggaamlik
Emosioneel
Geestelike
Vloek

Rusteloosheid
Druk
Dryf

VLOEK

VERSLAWING

Godslastering
Skinder
Kritisisme
Agteraf
Spottery
Smaad
Verkleinering

Nikotien
Alkohol
Dwelms
Medikasie
Kafieene
Ooreet

GULSIGHEID

SELFBESKULDIGING

Senuagtigheid
Aanhoudende eet
Verwerping
Frustrasie
Leegheid
Selfbejammering
Selfbeloning

Self Haat
Selfveroordeling

SKULDGEVOEL

SKESUELE ONREINHEID

Veroordeling
Skaam
Onwaardigheid
Vernedering

Lus
Fantasie begeerte
Homoseksueel
Lesbieisme
Mastrubasie
Voorhuwelikese seks
Veelwywery
Verkragting
Ontbloting
Koud

VORMS VAN GODSDIENS

OKULTISME

Jehovan Getuienis
Christian Science
Russiliete
Unity
Marmarisme
Duiwelaanbidding ens ens

Palmlees
Handskrifontleding
Hipnotisme
Sterre voorspel
en alles in lyn met genoemde gebruike

LEERSTELLINGS

VALSE GODSDIENS

Rituele
Vormgodsdiens
Sedusme
Leerstelling foute
Vrees vir God
Vrees vir hel
Vrees vir verlore
Vrees vir die evangelie

Budaisme
Hinduhisme
Islamiete
Daar is nog baie meer.